Skip navigation

Lead

Answer

Lead

Kahit na makalipas mapanalunan ang nahalal na posisyon, ang kababaihan ay patuloy na humaharap sa mas maraming hadlang kaysa sa mga lalaki nilang kasamahan pagdating sa mabisang paninilbihan at pagtaas ng ranggo papunta sa mga posisyon ng pamumuno. Dapat magsagawa ng mga pinagtutulungang pagsusumikap ang mga nahalal na opisyal at mga may kapangyarihan sa pag-hire para masiguro na ang mga boses ng kababaihan ay kasama sa mga pinakamataas na lebel. 

Mga Balanseng Kasariang Pagtatalaga/Mga Pamalit na Mandato

Ang mga nahalal na opisyal ay may napakalaking kapangyarihan para madagdagan ang kaibahan ng kasarian at lahi sa mga posisyon ng pamumuno sa pamamagitan ng mga balanseng kasariang pagtatalaga at mga pamalit na mandato. Ang paninindigan sa magkakaibang pagtatalaga sa mga ehekutibong gabinete, mga komisyon ay bakante ay ang pinakamabilis na paraan para madagdagan ang pagkakaiba ng mga namumuno sa pagpapasya. 

Ang mga presidensiyal at gubernadoryal na kandidato ay dapat manindigan sa pagpapangalan sa balanseng kasarian at magkakaibang ehekutibong gabinete. Labing-limang bansa, kasama ang Estados Unidos ang nagnomina ng mga gabineteng balanse ang kasarian; marami sa pinagsamang pagsusumikap para maisama ang mga boses ng kababaihan sa lebel ng pamumuno. 

Habang ang mga bakante sa nahalal at naitalagang posisyon ay nagaganap, ang mga opisyal ay dapat manindigan sa at ipatupad ang mandato ng pamalit, isasaalang-alang ang pagkakaiba ng kasarian kapag nagtatalaga para punan ang mga bakanteng posisyon. 

Ang Rankin-Chisholm Rule

Nagtatrabaho ang RepresentWomen kasama ng pangkat para maisulong ang Rankin-Chisholm Rule. Kasama sa pangunahing posisyon sa kawaning congressional, ang kababaihan at taong may kulay ay patuloy na kulang ang pangangatawan. Ang Rankin-Chisholm Rule ay isang inisyatibo ng patakaran na dinesenyo para itama ang sistematikong problemang ito at madagdagan ang pagkakaiba sa lahi at kasarian sa mga lehislatibong tanggapan, partikular sa mga tungkulin ng pamumuno. 

Sinasaad ng Rankin-Chisholm Rule: “Ang nagpapasya sa pangunahing posisyon ng kawani sa mga personal na tanggapan, sa mga komite, at sa mga tanggapan ng pamumuno ng caucus ay dapat magsagawa ng personal na panayam sa slate ng mga kandidato mula sa magkakaibang pananaw at background sa batayan ng kasarian, lahi at ibang salik, kasama ang maraming kababaihan sa taong may kulay.”