Skip navigation

Manalo

Answer

Manalo

Ang mga umiiral na pagsusumikap na mag-recruit, mag-train, at pondohan ang mga babaeng kandidato ay magiging mas mabisa kung ang ating sistemang elektoral ay wala sa sistemang disbentahe sa kababaihan.

Ang Kasalukuyan Nating Sistema ng Halalan

 Karamihan ng U.S. ay gumagamit ng iisang panalo, winner-take-all na mga halalan. Nangangahulugan ito na ang lahat sa komunidad ay bumoboto para sa kanilang kandidato. Ang kandidatong may pinakamaraming boto ay mananalo sa halalan at kumakatawan sa buong komunidad, kahit na nabigo silang manalo ng mayorya (50%+1) ng mga boto.

Pinapakita ng pananaliksik nami noong (2016, 2020) na ang ganitong klase ng halalan ay disbentahe sa kababaihan - lalo na ang kababaihang may kulay. Maraming henerasyon ng kababaihan ay kakailanganin para maabot ang pagiging patas sa makalumang sistemang ito.

Narito na kung paano ang mga winner-take-all na halalan ay hindi patas na masama sa mga kababaihang kandidato.

infogram_0_ca728a86-a8fe-456a-bc40-ff918e263a98[TAGALOG] Winner-take-all Systemhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?YVNtext/javascript

Ang Sistema ng Halalan na Kailangan natin

Ang alternatibo ay patas na pangangatawan ng pagboto, na pinagsasama ang

Nakaranggong pagboto sa pagpili - niraranggo ng mga botante ang mga kandidato sa pagkakasunod-sunod ng kagustuhan.

Mga distritong maramihan ang panalo - mga distritong kinatawan ng mahigit sa isang tao. 

Ang patas na pangangatawang pagboto ay paraan ng mahabang kasaysayan ng paggamit sa Estados Unidos, sa kasalukuyan maraming hurisdiksiyon ang nagpatupad ng sistema ng patas na pangangatawan para lokal na paggamit. 

infogram_0_3fe69ce3-2bb4-4af3-930f-6020cf3b8618[TAGALOG] Fair Representation Votinghttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?PWmtext/javascript

Ang Fair Representation Act

Ang Fair Representation Act ay nagsasama ng nakaranggong pagpiling pagboto sa mga distriting marami ang nananalo para mahalal ang lahat ng mga miyembro ng Congress at nagpapatupad ng independiyenteng redistricting na komisyon. Ang mga pinagsamang repormang ito ay may kapagyarihang baguhin ang pangangatawan ng kababaihan sa nasyonal na lebel at maaaring ipatupad din sa lebel ng estado at lokal. 


Showing 1 reaction