Skip navigation

Tại Hạ viện Hoa Kỳ…

Answer

Tại Hạ viện Hoa Kỳ…

Số đại diện nữ đang trong nhiệm kì: 118 trên 430 (+5 ghế trống)

Số đại diện nữ của Đảng Dân chủ: 87

Số đại diện nữ của Đảng Cộng hòa: 31 

Số đại diện nữ da màu: 49

Số đại biểu nữ không bỏ phiếu: 4/ 6 

infogram_0_2abad4b4-c344-44d9-8c26-1837b1c0ecd4[VIETNAMESE] - Women in the House of Representativeshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?ksqtext/javascript