Skip navigation

Phụ nữ chiếm 51% dân số nhưng chỉ chiếm…

Answer

Phụ nữ chiếm 51% dân số nhưng chỉ chiếm…

24%  ở Thượng viện Hoa Kỳ

27% Hạ viện Hoa Kỳ 

30% số nhà điều hành bang

31% số nhà lập pháp bang

23% số lượng Thị trưởng của các thành phố tại Hoa Kỳ có dân số trên 30.000 người

 0% số Tổng thống Hoa Kỳ