Skip navigation

Tại Thượng viện Hoa Kỳ…

Answer

Tại Thượng viện Hoa Kỳ…

Số đại diện nữ đang trong nhiệm kì: 24/ 100

Số đại diện nữ của Đảng Dân chủ: 16

Số đại diện nữ của Đảng Cộng hòa: 8

Số đại diện nữ da màu: 3

infogram_0_10263ef6-98fa-4b6d-8742-aad3b3da4e9f[VIETNAMESE] - Women in the Senatehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?8p2text/javascript