Skip navigation

Hoạt động của chúng tôi

Thách thức chúng tôi đối diện

Hoa Kỳ được thành lập dựa trên lý tưởng dân chủ đại nghị - của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - nhưng phần lớn các vị trí được bầu và bổ nhiệm trong chính phủ đều do nam giới nắm giữ. 

Phụ nữ ở các quốc gia có xếp hạng trên Hoa Kỳ về sự đại diện cho phụ nữ không có tham vọng, kỹ năng hoặc không được ‘đào tạo' để tham gia tranh cử nhiều hơn phụ nữ Hoa Kỳ, nhưng những quốc gia đó đã áp dụng nhiều cải cách thể chếvà các hành động có chủ đích nhằm tạo nên một sân chơi công bằng hơn cho phụ nữ tiến lên đại diện và lãnh đạo. Ở Hoa Kỳ, các chiến lược hiện tại tập trung vào việc hỗ trợ cá nhân phụ nữ tham gia tranh cử, thay vì thay đổi cả hệ thống đã và đang ngăn cản họ một cách bất công.

Qua lăng kính số liệu: Phụ nữ chiếm 51% dân số nhưng chỉ chiếm…

24%  ở Thượng viện Hoa Kỳ

27% Hạ viện Hoa Kỳ 

30% số nhà điều hành bang

31% số nhà lập pháp bang

23% số lượng Thị trưởng của các thành phố tại Hoa Kỳ có dân số trên 30.000 người

 0% số Tổng thống Hoa Kỳ  
Tại Hạ viện Hoa Kỳ…

Số đại diện nữ đang trong nhiệm kì: 118 trên 430 (+5 ghế trống)

Số đại diện nữ của Đảng Dân chủ: 87

Số đại diện nữ của Đảng Cộng hòa: 31 

Số đại diện nữ da màu: 49

Số đại biểu nữ không bỏ phiếu: 4/ 6 

infogram_0_2abad4b4-c344-44d9-8c26-1837b1c0ecd4[VIETNAMESE] - Women in the House of Representativeshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?ksqtext/javascript

Tại Thượng viện Hoa Kỳ…

Số đại diện nữ đang trong nhiệm kì: 24/ 100

Số đại diện nữ của Đảng Dân chủ: 16

Số đại diện nữ của Đảng Cộng hòa: 8

Số đại diện nữ da màu: 3

infogram_0_10263ef6-98fa-4b6d-8742-aad3b3da4e9f[VIETNAMESE] - Women in the Senatehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?8p2text/javascript

Trên bình diện quốc tế…

infogram_0_a0f017bd-6c65-4fd3-8fbe-0c8d16873290[VIETNAMESE] International Women's Representation | Voting Systems | Quotashttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?T2Ytext/javascript