Skip navigation

Mga Dulugan

Suportadong Nakaranggong Pagpiling Pagboto 

Kung interesado ka ng ibahagi ang nakaranggong pagpiling pagboto at mga benepisyo nito sa inyong komunidad makita ang ilang mga kasangkapan namin sa ibaba. 

  • Matutunan ang lehislasyong RCV sa pambansang lebel gamit ang aming handout sa Fair Representation Act 
  • Ibahagi ang aming slide show na nagbubuod kung paano ang nakaranggong pagpili ng pagboboto ay gumagana at ang mga positibong kalalabasan para sa mga kababaihan na tumatakbo sa mga nakaranggong pagpiling halalan sa buong bans. 
  • Manood at ibahagi ang aming webinar sa mga benepisyo ng nakaranggong pagpiling pagboto na nagtatampok ng mga eksperto sa larangan.

 

Suportahan ang RepresentWomen 

Sumali sa kilusan at lumaban para sa mga istratehiya ng sistema para matugunan ang kakulangan sa pangangatawan ng kababaihan sa pulitika ng U.S. sa pag-donate sa RepresentWomen

Pag-donate