Tài nguyên

Hỗ trợ bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng 

Nếu bạn quan tâm đến việc chia sẻ hoạt động bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng và lợi ích của nó với cộng đồng của bạn, hãy tìm một số công cụ của chúng tôi bên dưới.

Hỗ trợ RepresentWomen 

Tham gia phong trào và đấu tranh cho các chiến lược của hệ thống nhằm giải quyết tình trạng phụ nữ không có đại diện trong chính trường Hoa Kỳ bằng cách quyên góp cho RepresentWomen.

Donate