Skip navigation

Tài nguyên

Hỗ trợ bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng 

Nếu bạn quan tâm đến việc chia sẻ hoạt động bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng và lợi ích của nó với cộng đồng của bạn, hãy tìm một số công cụ của chúng tôi bên dưới.

  • Tìm hiểu về luật RCV ở cấp quốc gia với tài liệu phát tay của chúng tôi về Đạo luật Đại diện công bằng.
  • Chia sẻ phần trình chiếu slide tóm tắt cách thức hoạt động của hoạt động bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng và kết quả tích cực đối với phụ nữ tham gia các cuộc bầu cử lựa chọn có xếp hạng trên khắp Hoa Kỳ.
  • Xem và chia sẻ hội thảo trên web của chúng tôi về lợi ích của hoạt động bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Hỗ trợ RepresentWomen 

Tham gia phong trào và đấu tranh cho các chiến lược của hệ thống nhằm giải quyết tình trạng phụ nữ không có đại diện trong chính trường Hoa Kỳ bằng cách quyên góp cho RepresentWomen.

Donate