Skip navigation

Lãnh đạo

Answer

Ngay cả sau khi đắc cử, phụ nữ vẫn tiếp tục gặp nhiều rào cản hơn các đồng nghiệp nam khi phải phục vụ hiệu quả và tiếp tục tiến lên các vị trí lãnh đạo. Những nỗ lực chung phải được thực hiện bởi các viên chức được bầu cử và những người có quyền tuyển dụng để đảm bảo tiếng nói của phụ nữ được đưa vào các cấp cao nhất. 


Bổ nhiệm đảm bảo cân bằng giới / Ủy thác thay thế

Các quan chức được bầu có quyền lực sâu sắc trong việc gia tăng sự đa dạng về giới và chủng tộc trong các vị trí lãnh đạo thông qua hoạt động bổ nhiệm đảm bảo cân bằng giới và ủy thác thay thế. Cam kết bổ nhiệm đa dạng vào nội các điều hành, hội đồng ủy ban và các ghế trống là cách nhanh nhất để gia tăng tính đa dạng của các nhà lãnh đạo ra quyết định. 

Các ứng cử viên tổng thống và tổng thống nên cam kết lựa chọn nội các điều hành cân bằng giới và đa dạng về giới. Mười lăm quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ đã đề cử nội các cân bằng giới; trong một nỗ lực chung, nhiều quốc gia đã có tiếng nói của đại diện nữ ở cấp lãnh đạo.  

Khi các vị trí được bầu và bổ nhiệm còn trống, các quan chức nên cam kết và ủng hộ các ủy thác thay thế, cân nhắc tính đa dạng về giới khi bổ nhiệm để lấp đầy các vị trí còn trống. 

 

Quy tắc Rankin-Chisholm

RepresentWomen đang làm việc với một nhóm để thúc đẩy Quy tắc Rankin-Chisholm. Trong số các vị trí nhân viên quốc hội hàng đầu, phụ nữ và người da màu tiếp tục chiếm tỷ lệ thấp hơn. Quy tắc Rankin-Chisholm là một sáng kiến chính sách được thiết kế để khắc phục vấn đề mang tính hệ thống này và tăng cường sự đa dạng về chủng tộc và giới trong các cơ quan lập pháp, đặc biệt là trong các vai trò lãnh đạo. 

Quy tắc Rankin-Chisholm nêu rõ: “Người ra quyết định cho các vị trí nhân viên hàng đầu tại các văn phòng cá nhân, các ủy ban và cơ quan lãnh đạo diễn ra các cuộc họp kín nên thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một nhóm các ứng viên có các quan điểm và hoàn cảnh khác nhau trên cơ sở giới tính, chủng tộc và các yếu tố khác, bao gồm nhiều phụ nữ và người da màu."

Showing 1 reaction