Skip navigation

Indise ng Parity ng Kasarian

Para mabilang ang progreso patungo sa parity ng kasarian sa nahalal at naitalagang tanggapan, ginawa ng RepresentWomen ang Indise ng Parity ng Kasarian o Gender Parity Index (GPI). Bawat taon, ang Gender Parity Score at grade ay kakalkulahin para sa bawat isa sa 50 estado at sa Estados Unidos bilang kabuuan. Sinasalamin ng Gender Parity Score ang kamakailang tagumpay sa halalan ng kababaihan sa lokal, estado at pambansang antas sa sukatang 0 (kung walang kababaihan ang nahalal sa anumang mga tanggapan) hanggang 100 (kung ang kababaihan ay hawak ng lahat ng nahalal na tanggapan). Ang pangunahing bentahe ng GPI ay pinahihintulutan nito ang mga paghahambing na gawin sa paglipas ng panahon at sa mga estado. 

Ang 2020 na Ulat sa Gender Parity Index

Bagaman marami ang nagawa ng kababaihan makalipas ang kamakailang halalan, nalaman ng aming 2020 Gender Parity Index Report na ang mga kababaihan ay kulang sa pangangatawan sa pambansa, estado, at lokal na antas ng pamahalaan at ang parity para sa kalalakihan at kababaihan sa nahalal na tanggapan ay malamang na hindi maganap nang walang pagbabago sa istraktura sa mga patakaran sa pag-recruit, halalan at lehislatibo.

infogram_0_d018e551-30a0-488f-ac5d-f17f17e5d40c[TAGALOG] GPI History 2014 - 2020https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?edftext/javascript