Skip navigation

Chiến thắng

Answer

Chiến thắng

Những nỗ lực hiện tại để tuyển dụng, đào tạo và tài trợ cho các ứng cử viên nữ sẽ hiệu quả hơn nếu hệ thống bầu cử của chúng ta không gây bất lợi cho phụ nữ một cách có hệ thống.

Hệ thống bầu cử hiện thời của chúng ta

Hầu hết Hoa Kỳ sử dụng hình thức bầu cử đầu phiếu một người thắng và theo nguyên tắc “được ăn cả.” Điều này có nghĩa là mọi người trong cộng đồng sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của họ. Ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cuộc bầu cử và đại diện cho cả cộng đồng ngay cả khi họ không giành được đa số (50% + 1 phiếu) phiếu bầu.

Nghiên cứu của chúng tôi (2016, 2020) cho thấy kiểu bầu cử này gây bất lợi cho phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ da màu. Sẽ mất nhiều thế hệ để phụ nữ đạt được sự bình đẳng trong chính trường nếu chúng ta giữ nguyên hệ thống cổ hủ này.

Dưới đây là cách mà các hệ thống bầu cử “được ăn cả” ảnh hưởng tiêu cực đến các ứng cử viên nữ:

infogram_0_625e3761-3fb5-459d-bff2-daae784b7933[VIETNAMESE] Winner-take-all Systemhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?2Vdtext/javascript

Hệ thống bầu cử chúng ta cần

Lựa chọn thay thế là bỏ phiếu đại diện công bằng. Hệ thống này kết hợ

Bỏ phiếu có xếp hạng - cử tri xếp hạng ứng viên theo thứ tự ưu tiên.

Các quận có nhiều người thắng cuộc - các quận có nhiều hơn một người đại diện. 

Hình thức bầu cử đại diện công bằng là một hình thức đại diện theo tỷ lệ có lịch sử áp dụng lâu đời tại Hoa Kỳ, hiện tại nhiều khu vực pháp lý đã áp dụng hệ thống đại diện công bằng để thực hiện tại địa phương. 

infogram_0_942d7a6d-9d87-46ad-898e-52f20ca89b5b[VIETNAMESE] Fair Representation Votinghttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?i7Ntext/javascript

Đạo luật Đại diện Công bằng

Đạo luật Đại diện Công bằng kết hợp việc bỏ phiếu có xếp hạng với các quận có nhiều người điều hành để bầu ra tất cả các thành viên của Quốc hội và thông qua một ủy ban độc lập phụ trách việc tái phân chia các quận. Những cải cách nêu trên đã kết hợp và tạo ra tiềm năng thay đổi mức độ đại diện của phụ nữ ở cấp quốc gia và cũng có thể được áp dụng ở cấp tiểu bang và địa phương. 


Showing 1 reaction