Skip navigation

Chỉ số bình đẳng giới

Để định lượng sự tiến bộ đối với bình đẳng giới trong chức vụ được bầu và bổ nhiệm, RepresentWomen đã xây dựng Chỉ số Bình đẳng giới (GPI). Mỗi năm, xếp hạng và điểm số Bình đẳng giới được tính cho từng tiểu bang trong số 50 tiểu bang và trên khắp Hoa Kỳ. Điểm số bình đẳng giới phản ánh thành công bầu cử gần đây của phụ nữ ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia trên thang điểm từ 0 (nếu không có phụ nữ nào được bầu vào bất kỳ chức vụ nào) đến 100 (nếu phụ nữ nắm giữ tất cả các chức vụ được bầu). Ưu điểm chính của GPI là chỉ số cho phép thực hiện các so sánh theo thời gian và giữa các tiểu bang. 

Báo cáo Chỉ số Bình đẳng giới năm 2020

Bất chấp những thành tựu mà phụ nữ đạt được sau các cuộc bầu cử gần đây, Báo cáo Chỉ số Bình đẳng giới năm 2020 của chúng tôi cho thấy rằng phụ nữ chiếm tỷ lệ thấp hơn ở các cấp chính quyền quốc gia, tiểu bang và địa phương và sự bình đẳng giữa nam và nữ trong các cơ quan dân cử khó có thể xảy ra nếu không có những thay đổi về cơ cấu trong các quy tắc tuyển dụng, bầu cử và lập pháp.

infogram_0_2759fecd-c313-4a8f-be06-6357c45ae056[VIETNAMESE] GPI History 2014 - 2020https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?Jy4text/javascript