Skip navigation

Ang Trabaho Namin

Ang Trabaho Namin

Ang Aming Paghamon

Itinaguyod ang Estados Unidos sa ideal ng kinatawang demokasya - ng mga tao, gawa ng mga tao, at para sa mga tao - bagaman ang napakaraming mayorya ng nahalal at tinalagang mga posisyon sa pamahalaan ay hawak ng cis-men. 

Ang mga kababaihan sa mga bansang niranggo nang mas mataas sa Estados Unidos para sa pangangatawan ng kababaihan ay hindi mas ambisyoso, mas may kakayahan, o ‘trained’ na tumakbo kaysa sa mga Amerikanong kababaihan pero ang mga bansang iyon ay nag-empleyo ng iba't ibang institutional na reporma at mga sadyang pagkilos para mapantay ang larangan ng laruan para sumulong sa pangangatawan at pamumuno. Dito sa Estados Unidos, ang mga kasalukuyang istratehiya ay nakatuon sa paghahanda sa indibiduwal na kababaihang tumakbo, sa halip na baguhin ang mga sistemang hindi patas na pumipigil sa kanya.


Ayon sa Mga Numero

Ang kababaihan ay 51% ng populasyon ngunit bumubuo lang ng …

24%  ng Senado

27% ng U.S. House of Representatives 

30% ng Statewide na Ehekutibo

31% ng Legislators ng Estado

23% ng Mga Alkalde ng mga lungsod ng U.S. na may populasyong 30,000+

0% ng Mga Presidente ng U.S.

Sa U.S. House of Representatives …

Bilang ng kababaihang naninilbihan: 118 mula sa 430 (+5 bakanteng upuan)

Bilang ng Demokratikong kababaihan: 87

Bilang ng Republican na kababaihan: 31 

Bilang ng kababaihang may kulay: 49

Bilang ng kababaihang hindi bumobotong delegado: 4 mula sa 6 

infogram_0_0bd707d9-f90d-4bb4-91f2-c9aa2beab0df[TAGALOG] - Women in the House of Representativeshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?rEwtext/javascript

Sa Senado ng U.S. …

Bilang ng kababaihang ninilbihan: 24 mula sa 100

Bilang ng Demokratikong kababaihan: 16

Bilang ng Republican na kababaihan: 8

Bilang ng kababaihang may kulay: 3

infogram_0_71e9e344-8df8-494c-a7a8-015aa2817ecc[TAGALOG] - Women in the Senatehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?4XCtext/javascript

Pandaigdigan ...

infogram_0_76f62549-d88b-4cff-8bb7-460f0a7681bc[TAGALOG] International Women's Representation | Voting Systems | Quotashttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?pgFtext/javascript