Skip navigation

Ang kababaihan ay 51% ng populasyon ngunit bumubuo lang ng …

Answer

Ang kababaihan ay 51% ng populasyon ngunit bumubuo lang ng …

24%  ng Senado

27% ng U.S. House of Representatives 

30% ng Statewide na Ehekutibo

31% ng Legislators ng Estado

23% ng Mga Alkalde ng mga lungsod ng U.S. na may populasyong 30,000+

0% ng Mga Presidente ng U.S.